a
Biogenetech

Related Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

วัคซีนโควิด 4 เข็ม ป้องกันติด

วัคซีนโควิด 4 เข็ม ป้องกันติด "โอมิครอน" 80-82% ย้ำรีบฉีดเข็มกระตุ้น ลดป่วยรุนแรงดับช่วงสงกรานต์

หน้าแรก   /   News   /   วัคซีนโควิด 4 เข็ม ป้องกันติด "โอมิครอน" 80-82% ย้ำรีบฉีดเข็มกระตุ้น ลดป่วยรุนแรงดับช่วงสงกรานต์