a
Biogenetech

Related Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

ผลการศึกษาการฉีดเข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 แบบฉีดเข้าในชั้นผิวหนัง เปรียบเทียบกับแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ผลการศึกษาการฉีดเข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 แบบฉีดเข้าในชั้นผิวหนัง เปรียบเทียบกับแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

หน้าแรก   /   Health Education   /   ผลการศึกษาการฉีดเข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 แบบฉีดเข้าในชั้นผิวหนัง เปรียบเทียบกับแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อ