a
Biogenetech

Related Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

Title Image

เข็มเจาะเลือดไมโครเลท

หน้าแรก   /   Products   /   เข็มเจาะเลือดไมโครเลท

เข็มเจาะเลือดไมโครเลท

ใช้ทดสอบด้วยตัวเองโดยผู้ป่วยคนเดียว
ต้องไม่ใช้ในผู้ป่วยมากว่า 1 คน เนื่องจากมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ