• wholesale nfl jerseys
 • wholesale nfl jerseys china
 • Your Healthcare Partner for Biopharmaceutical Services
  X
  ฉีด 4 วัคซีนหนีโรคร้าย
  2018-09-25 11:15:42
  ผู้สูงอายุควรฉีดวัคซีนป้องกันโรค กันไว้ดีกว่าเกิดโรค
  กรมการแพทย์แนะผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรค ตามโปรแกรมที่จำเป็นต้องฉีดให้ครบ ตรงตามที่กำหนด เพื่อป้องกันและช่วยลดความรุนแรงของการเกิดโรค

      นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรค เพื่อทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อจุลินทรีย์ชนิดนั้นๆ และป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคเมื่อมีการสัมผัสโรค ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่าวัคซีนช่วยลดอัตราเสียชีวิตและพิการในเด็กแรกคลอด เด็กที่ได้รับวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันโรค แต่เมื่อเวลาผ่านไปเติบโตเป็นผู้ใหญ่การฉีดวัคซีนตั้งแต่ในวัยเด็กยังไม่เพียงพอในการป้องกันโรค จึงต้องมีการฉีดวัคซีนซ้ำ นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในวัยเด็กและไม่เคยติดเชื้อมาก่อน จึงไม่มีภูมิต้านทานเพื่อป้องกันโรคจำเป็นต้องได้รับวัคซีน เนื่องจากปัจจุบันโรคต่างๆ สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน เช่น คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก หัด อีสุกอีใส ฯลฯ

      ดังนั้นการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เพื่อลดการติดเชื้อหรือลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจึงมีความสำคัญ และมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันตามโปรแกรมของวัคซีนชนิดนั้นๆ ซึ่งต้องฉีดให้ครบและตรงตามที่กำหนด

      นายแพทย์ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะมีความไวต่อเชื้อโรคเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดโรคได้ง่ายและรุนแรง การฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันเพื่อช่วยลดความรุนแรงของการเกิดโรค โดยแนวทางการให้วัคซีนในผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ที่มีโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ตามคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 กำหนดไว้ ได้แก่

  1.วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดก่อนช่วงฤดูฝน ปีละ 1 ครั้ง
  2.วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมแบบรุนแรง
  3.วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ควรฉีดเพื่อเป็นการกระตุ้น
  4.วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด จะพบมากขึ้นตามอายุ โดยเฉพาะเมื่ออายุมากกว่า 50 ปี

      นอกจากวัคซีนทั้ง 4 กลุ่มแล้ว ยังมีวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีและโรคตับอักเสบเอในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ทำให้ตับอักเสบและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งตับและตับแข็งได้

  ที่มา :https://www.thaiquote.org/content/46605