• wholesale nfl jerseys
 • wholesale nfl jerseys china
 • Your Healthcare Partner for Biopharmaceutical Services
  X
  *ตำแหน่ง : *เงินเดือนที่ต้องการ :
  ข้อมูลส่วนตัว
  *ชื่อ : *นามสกุล : *ที่อยู่ :
  *วันเกิด : *เพศ :
  *ส่วนสูง : *นํ้าหนัก :
  *สัญชาติ : *ศาสนา :
  *เกณฑ์ทหาร : *สถานภาพ :
  *เบอร์โทรศัพท์ : *เบอร์โทรศัพท์มือถือ : *อีเมล์ :
  ประวัติการศึกษา
  ระดับการศึกษา : สถาบัน : สาขาวิชา :
  ปีการศึกษาที่จบ : เกรดเฉลี่ย : วุฒิ :
  ประสบการณ์การทำงาน
  ระยะเวลา : ตำแหน่ง : เงินเดือน :
  ถึง
  บริษัท : ที่อยู่ติดต่อ : รายละเอียดการทำงาน :
  อบรม สัมนา
  ระยะเวลา : หลักสูตร : สถาบันอบรม :
  ถึง
  ความสามารถในการขับขี่ยานพหนะ
  สามารถขับขี่ :


  มีใบอนุญาติขับขี่ :


  มียานพาหนะส่วนตัว :


  ความสามารถในการพิมพ์ดีด
  ภาษา : คำ/นาที, ภาษา : คำ/นาที
  ความสามารถด้านภาษา
  ภาษา : ฟัง : พูด : อ่าน : เขียน :
  โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ, และประสบการอื่นๆ
  ชื่อ :
  ความสามารถพิเศษอื่นๆ
  รายละเอียด :
  บุคคลอ้างอิง
  ชื่อ : นามสกุล : ที่อยู่ :
  อาชีพ : เกี่ยวข้องเป็น :
  เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรศัพท์มือถือ : อีเมล์ :